Specjalizacja

Prawo rodzinne i alimenty

Sprawy rodzinne są materią delikatną, przez co muszą być prowadzone z należytym wyczuciem. Współpraca z naszą kancelarią daje gwarancję tego, że pełnomocnik nie tylko profesjonalnie poprowadzi całe postępowanie, ale także okaże Klientowi wsparciezrozumienie. Swoje usługi świadczymy kompleksowo i rzetelnie, dlatego Klient nie musi koncentrować się na formalnościach. Na bieżąco informujemy o dalszych działaniach, co sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa Klienta.

Prawo rodzinne i alimenty – Zasługujesz na najlepszą pomoc prawną!

Alimenty

Jedną z często poruszanych kwestii, regulowanych przez sądy w zakresie prawa rodzinnego, są alimenty, czyli obowiązkowe i regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać innej, uprawnionej osobie. Alimenty muszą zapewnić utrzymanie uprawnionego m.in. wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie, wykształcenie. 

Pełnomocnik reprezentujący w sprawie o alimenty pomoże zatem określić kwotę należnego świadczenia adekwatną do istniejących potrzeb. 

Nadto, celem zabezpieczenia roszczeń osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na czas trwania postepowania sądowego, pełnomocnik występuje z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów. Daje to klientowi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej, bowiem postępowania sądowe bywają długotrwałe. 

Sprawy w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych to także te o obniżenie alimentów, o podwyższenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

prawo rodzinne i alimenty Łask

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska jest ogółem obowiązków i praw rodziców względem dziecka. Ma ona na celu zapewnienie dziecku należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Przyjmuje się, że władza rodzicielska to stosunek prawny łączący bezpośrednio rodziców z małoletnim dzieckiem.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. 

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice wychowując dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Brak porozumienia między rodzicami czy zaniedbywanie dziecka przez jedno lub obydwojga rodziców może być podstawą do ograniczenia im praw rodzicielskich. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. 

W takiej sytuacji sąd określa, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka ogranicza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (np. leczenie, edukacja, wyjazd zagraniczny). 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodzica możliwości współdecydowania o istotnych sprawach dziecka i bez jego zgody rodzic, któremu pozostawiono pełną władzę rodzicielską nie może w istotnych sprawach dziecka podejmować decyzji samodzielnie. 

Rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci wszelkie prawo do podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć obojga rodziców, ale może zostać orzeczone tylko w stosunku do jednego z nich, jeśli tylko jednego z rodziców dotyczy przyczyna. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem, chyba że zakaz takich spotkań zostanie wydany przez sąd w wyroku pozbawiającym go władzy rodzicielskiej bądź w późniejszym postępowaniu.

Decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd podejmuje, gdy:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. gdy rodzic zaginął, odbywa długą karę pozbawienia wolności, jest przewlekle chory, wyjechał za granicę na stałe);
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, czyli sprawują opiekę nad dzieckiem w taki sposób, że dochodzi do szkody dziecka. Najczęstszymi nadużyciami władzy rodzicielskiej jest stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, nakłanianie dziecka do czynów prawnie zakazanych, wykorzystywanie seksualne, a także sytuacje, w których rodzice nadużywają alkoholu lub zażywają niedozwolone substancje, namawiają dziecko do popełnienia przestępstw;  
  • rodzice dopuszczają się zaniedbań obowiązków rodzicielskich – zaniedbanie obowiązków względem dziecka to między innymi głodzenie dziecka, pozwalanie na zażywanie przez dziecko używek albo zachowania niezgodne z prawem, porzucenie dziecka lub unikanie płacenia alimentów;

Prawo rodzinne i alimenty – ustalenie i uregulowanie kontaktów

Kontakty z małoletnim dzieckiem… Mają do nich prawo nie tylko rodzice, ale i dziadkowie. 

Są to osobiste spotkania osób uprawnionych, np. rodzica lub dziadków z dzieckiem czy wnukiem. Mogą to być odwiedziny osoby uprawnionej w miejscu zamieszkania dziecka, odbieranie go z miejsca zamieszkania, szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, odprowadzanie dziecka po zakończeniu spotkania do jego miejsca stałego pobytu, czy też spędzenie z nim czasu zgodnie ze szczegółowymi formami określonymi postanowieniem sądu. 

Często są to również rozmowy telefoniczne, w z góry określonych dniach i godzinach lub porozumiewanie się przy pomocy innych sposobów komunikowania się na odległość (np. skype’a, maila).

Sądy bardzo szczegółowo regulują kwestie kontaktów z dzieckiem w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także ferii zimowych, wakacji i szczególnych dni wynikających z kalendarza wydarzeń i świąt okolicznościowych, np. Dnia Dziecka, Dnia Matki czy Dnia Ojca

Rodzic, z którym dziecko przebywa na stałe zobowiązany jest do umożliwienia kontaktów w ustalonej formie, to jest np. nie powinien odbierać dziecka ze szkoły lub przedszkola, jeżeli w wyznaczonym terminie upoważniony do tego jest drugi z rodziców. Powinien przygotować dziecko do wyjścia, jeżeli forma kontaktu z nim drugiego z rodziców polega na wspólnym spędzeniu czasu poza jego miejscem zamieszkania.
Konsekwencją uregulowania przez Sąd zasady kontaktów z dzieckiem jest także to, iż uprawniony do spotkań nie może, bez zgody rodzica, u którego dziecko stale przebywa, spotykać się z nim w innych terminach niż te, które zostały określone w postanowieniu sądu. 

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem