Winny czy niewinny… rozkładowi pożycia i tak może płacić alimenty na byłą żonę/byłego męża?

            Przyszły mąż i przyszła żona przed zawarciem związku małżeńskiego muszą przemyśleć czy są w stanie wywiązać się ze wszystkich obowiązków z jakimi wiążę się małżeństwo. Nie wynika to tylko z zasad moralnych, ale również uwzględnione jest to w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Jednym z podstawowych obowiązków  jest obowiązek wzajemnego wspierania się członków rodziny, urzeczywistniony w przepisach o prawach i obowiązkach małżonków (art. 23-30 k.r.o.)

W myśl art. 27 KRO oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Są to (np. mieszkanie, opał, energia elektryczna) i potrzeby indywidualne członków rodziny (np. wyżywienie, odzież, mieszkanie, higiena osobista, ochrona zdrowia).

Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Gdy dojdzie do sytuacji, że jeden z małżonków nie wywiązuje się, to drugi małżonek może skierować do Sądu powództwo zawierające żądanie orzeczenia dokonywania odpowiednich wpłat do rąk drugiego z małżonków.

Małżonkowie rozstają się i co teraz…..prawa i obowiązki nie występują tylko w związku małżeńskim, po rozwodzie również mogą mieć miejsce.

 Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej na zasadach przewidzianych w art. 60 k.r.o. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2001 r., V CKN 445/00, LEX nr 52490)

Już w czasie składania pozwu małżonek może pomyśleć o alimentach, jak i w późniejszym czasie po wydaniu prawomocnego orzeczenia rozwodu, gdyż jest to uregulowane w przepisach art.60-61 KRO.

Jeden z małżonków został uznany za winnego… obciąża go szerszy obowiązek alimentacyjny, inaczej nazywany również rozszerzonym obowiązkiem pomocy materialnej pomiędzy takimi małżonkami określony w art. 60 § 2 k.r.o. Małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku, żeby miał prawo do roszczeń. Wystarczy, że rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

            Małżonek niewinny i w niedostatku… Już wiadomo kim jest małżonek niewinny, a czym jest niedostatek?

O niedostatku można mówić nie tylko wtedy, gdy dochodzący alimentów nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz także i wtedy, gdy osoba ta nie może w pełni zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb (orzeczenie SN z dnia 28 września 1958 r., II CR 817/57, OSPiKA 1959 poz. 294).

Jeśli osoba w pełni nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb to jest uprawniona do żądania dostarczenia środków utrzymania…

            Wysokość zasądzonych alimentów…wysokość świadczeń na byłego małżonka uzależniona jest z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś – od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego… Jeśli małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów od byłego małżonka, zawrze nowy związek małżeński, to obowiązek alimentacyjny byłego małżonka wygasa. Wynika to z faktu, że w takim przypadku to nowy małżonek zobowiązany jest do zapewnienia środków utrzymania i jego obowiązek w tym zakresie zastępuje obowiązek byłego małżonka.

Jeśli chodzi o małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny  wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych okolicznościach, małżonek uprawniony do alimentów od byłego małżonka może żądać, aby pięcioletni termin został przedłużony.

Co jeśli dojdzie do sytuacji, w której potrzeby małżonka uprawnionego ulegną zmianie, bądź małżonek zobowiązany utraci pracę… w takim przypadku każdy z byłych małżonków może wystąpić z powództwem o zmianę adekwatnie do potrzeb.

Autor: Martyna Olejnik – stażystka w Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Malinowska – Wągrowska

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Pozostałe wpisy