Odszkodowanie oraz Zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop’’

Cały rok należy borykać się z różnymi sytuacjami, które wywołują silne napięcie. Większość ludzi rzadko pokazuje z jaką traumą musi mierzyć się na codzień. Przykładem takiego zjawiska mogą np. być toksyczni ludzie w pracy, przez których rano odczuwamy stres i lęk przed przekroczeniem progu miejsca pracy. Kolejnym powodem mogą być np. wydarzenia mające miejsce w ostatnim czasie tj. wojna. ,,Lekiem’’ na wszystkie traumy, zmęczenie czy to fizyczne lub psychiczne jest urlop, który należy się każdemu. Oczekuje się na niego nawet i cały rok. Kreujemy w swojej głowie wizję idealnych wakacji. Przeglądamy oferty wszelakich wyjazdów… Niestety nasz wypoczynek może stać się koszmarem, a nie odpoczynkiem od pracy, stresu czy codziennych obowiązków.

Brak pełnego prawa do wypoczynku oraz realizacji świadczeń przewidzianych w umowie o organizację imprezy turystycznej wiąże się z dużym rozczarowaniem, związanym z nagłym i niespodziewanym brakiem możliwości czerpania przyjemności z niezakłóconego odpoczynku. Co więcej ,,zmarnowany urlop’’ powoduje zabicie kreatywności, zmniejszenie wydajności w pracy, a nawet może odbić się na zdrowiu.

Co można zrobić gdy twój wymarzony urlop zamienił się w koszmar?

Można dochodzić zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od biura podróży.

Zgodnie z art., 5 pkt. 1 Dyrektywy 90/314/EWG

Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedzialności organizatora i/lub punktu sprzedaży detalicznej wobec konsumenta za właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, niezależnie od tego, czy obowiązki te mają być wykonane przez organizatora i/lub punkt sprzedaży detalicznej czy usługodawcę. Nie narusza to uprawnień organizatora i/lub punktu sprzedaży detalicznej w stosunku do tych usługodawców.

Powyższy przepis został wdrożony do Ustawy o usługach turystycznych, która dokładniej przedstawia warunki odpowiedzialności organizatora wycieczki turystycznej

art. 11 a ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 196 z późń. zm.)

1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1) działaniem lub zaniechaniem klienta; 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 3) siłą wyższą.

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Co więcej, w art. 448 Kodeksu Cywilnego również możemy znaleźć podstawę do dochodzenia odszkodowania za zmarnowane wakacje.

Art.  448.  [Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego]

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Przekładając powyższy artykuł na kanwę odszkodowania za nieudany urlop zadośćuczynienie przysługuje również w przypadku naruszenia dobra osobistego. W treści orzecznictwa Sądu Najwyższego może to dotyczyć nieprzyjemności spowodowanych przez zmarnowany urlop.

Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych reguluje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W myśl art. 48 ust.1 ustawy, organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Nie zapominaj, że jeśli usługa turystyczna jest wykonywana niezgodnie z umową np.:

-pokój o niższym metrażu;

-pokój o niższym standardzie;

-pokój bez klimatyzacji;

-zakwaterowanie w innym hotelu;

Przykładów może być jeszcze więcej, ale najważniejsze jest to, żeby podróżny niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej, zawiadomił organizatora o wystąpieniu niezgodności. Skutkiem takiego działania powinno być usunięcie przez organizatora niezgodności.

Co jeśli organizator nie chce podjąć kroków celem usunięcia niezgodności?

-podróżny może sam usunąć niezgodności, a następnie wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.

Masz prawo do świadczenia zastępczego

Zgodnie z art. 48 ust. 5 i ust. 6

Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz program wyjazdu przewiduje np. wyjazd na rafting – spływ najdłuższą rzeką. W dniu planowanej wycieczki dowiadujemy się, iż zostaje odwołany. W takim przypadku biuro podróży powinno zapewnić uczestnikom świadczenie zastępcze np. inny rafting czy usługa o porównywalnej jakości.  Propozycja biura podróży powinna być adekwatna do zaplanowanego wyjazdu na rafting, jeżeli tak nie będzie, to klienci będą mieli prawo żądać zwrotu części pieniędzy.

Możesz żądać obniżenia ceny imprezy turystycznej

Przysługuje ono za każdy okres, w którym stwierdzono niezgodność w czasie trwania naszego wypoczynku.

Jak poprawnie wyliczyć o jaką kwotę możemy żądać obniżenia ceny?

Tutaj pomocna będzie tzw. tabela frankfurcka. Jest ona dokumentem opracowanym na zlecenie Izby Cywilnej Sądy Krajowego w Niemczech. Nie jest w Polsce dokumentem powszechnie obowiązującym, ale coraz częściej jest stosowana przez Sądy jako pomoc przy ustalaniu wysokości odszkodowania w sporach konsumentów z biurami podróży

Przysługuje Ci prawo do żądania odszkodowania od biura podróży

Jeżeli przy próbie zwalczania niezgodności w programie imprezy turystycznej poniesiesz dodatkowe koszty, przysługuje Ci prawo do żądania od biura podróży odszkodowania.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zadośćuczynienie jest odmienną instytucją niż odszkodowanie. Celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody niemajątkowej.

Szkoda niemajątkowa jest to ból (cierpienie fizyczne) lub cierpienie psychiczne spowodowane nieudanym urlopem, na którym zamiast relaksować się oraz doświadczać przyjemnych przeżyć to borykano się z negatywnymi emocjami wywołanymi takimi zdarzeniami jak np. zatrucie niskiej jakości jedzeniem w hotelu, niski standard pokoju lub obsługi, ulegnięcie wypadkowi w efekcie zaniedbania ze strony organizatora wycieczki fakultatywnej. Następstwem owych  przypadków ma być naruszenie dóbr osobistych takich jak np. zdrowie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 roku o sygn.. akt VI ACa 1357/12 „Prawo człowieka do poszanowania godności wyrażającej się w poczuciu własnej wartości i oczekiwaniu szacunku ze strony innych ludzi dotyczy wszystkich aspektów życia osobistego człowieka. Oczekiwanie szacunku ze strony innych ludzi, to również oczekiwanie na zapewnienie odpowiednich, godziwych warunków wypoczynku, a więc warunków zapewniających spokój i umożliwiających swobodne, pełne korzystanie z oferowanych przez przedsiębiorcę świadczeń turystycznych, a także na odpowiednie reagowanie na zgłoszone nieprawidłowości. Zapewnienie warunków pobytu w sposób znaczący odbiegających od obowiązujących standardów i pozorne uwzględnienie zgłaszanych zastrzeżeń przez zaoferowanie warunków jeszcze gorszych, narusza dobro osobiste konsumentów w postaci godności osobistej.”

Podsumowując każdy człowiek ma prawo do urlopu w warunkach niezakłócających spokoju. Wypoczynek ma być odskocznią od monotonii dnia codziennego, a nie masą zmartwień przez wszystkie niedogodności, które zostały wymienione powyżej.

autor: Martyna Olejnik

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Pozostałe wpisy