Zastępcza kara pozbawienia wolności, a zastępcza kara aresztu.

Zastępcza kara pozbawienia wolności:

*w zamian za nieuiszczoną grzywnę

Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego wykonawczego skazanego na karę grzywny (nieprzekraczającej 120 stawek dziennych lub 240.000,00 zł, w przypadku grzywny określonej kwotowo) sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Podstawową formą wykonania kary grzywny jest jej dobrowolne uiszczenie. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji komorniczej. Gdy jednak okazuje się, że egzekucja jest bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, iż taką by się stała, sąd może zamienić grzywnę na prace społecznie użyteczną.

Jednak w sytuacjach gdy:

  • okaże się, że praca jest niemożliwa lub niecelowa z różnych przyczyn,
  • skazany nie wyrazi zgody na podjęcie prac społecznie użytecznych,
  • skazany uchyla się od jej wykonywania,

wówczas sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter

Pozostałe wpisy