Specjalizacja

Prawo pracy

PRACODAWCA. Również Kodeks pracy wprowadza jednolitą legalną definicję pojęcia pracodawcy określając tym samym, kto w związku z powyższym ma zdolność zatrudniania pracowników.
Zgodnie z tą definicją pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

STOSUNEK PRACY. Pojęcie stosunku pracy jest pojęciem z zakresu prawa pracy. Pojęcie to służy do określania więzi prawnej łączącej pracownika i pracodawcę. Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną przez pracownika na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy czy to w formie umowy czy w jakiejkolwiek innej formie. Pod pojęciem wynagrodzenia rozumieć należy również korzyści niepieniężne, jak również niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą, chociażby w postaci relacji ze współpracownikami czy w postaci awansu. W szczególnych przypadkach część wynagrodzenia może przysługiwać również za czas w którym pracownik fizycznie nie wykonywał pracy zarobkowej, np. urlop okolicznościowy udzielony w związku ze ślubem, narodzinami dziecka, śmiercią członka rodziny oraz za okres urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy urlopu szkoleniowego.

prawo pracy Łask

Prawo pracy – prawa i obowiązki pracownika

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu, jak również nikogo nie można zmusić do wykonywania zawodu. Obowiązki państwa w kwestii zatrudnienia sprowadzają się do określenia minimalnej wartości wynagrodzenia za pracę oraz do prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego produktywnego zatrudnienia.

Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Istotnym uprawnieniem pracownika jest również prawo do wypoczynku. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Kolejnym istotnym dla pracownika obowiązkiempracodawcy jest ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Trwałość stosunku pracy podlega ochronie prawa.

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem