Specjalizacja

Prawo karne

Pomoc prawna z tematu: prawo karne

Zaistnienie przestępstwa pociąga za sobą konieczność wymierzenia kary, każdy winny powinien ponieść odpowiedzialność za to, w czym zawinił, tego domaga się poczucie sprawiedliwości, które nosi w sobie każdy z nas. Kara jest zatem skutkiem winy, wyrazem potępienia sprawcy za czyn nieakceptowany w społeczeństwie, swego rodzaju „odwetem” za krzywdy wyrządzone ofierze i społeczeństwu (społeczna szkodliwość czynu).

Każda ofiara przestępstwa ma prawo domagać się sprawiedliwości, tj. ukarania winnego naruszenia jej wolności i praw, ma prawo korzystania ze wszystkich procedur, które pozwolą jej dochodzić swoich roszczeń oraz zagwarantują godność i szacunek. Ma w końcu prawo do rekompensaty za doświadczone zło. Wymierzenie kary winnemu ma bardzo istotne znaczenie dla wszystkich, ofierze pozwala niejednokrotnie uwolnić się od poczucia wyrządzonej jej krzywdy, społeczeństwu zaś utwierdzić się w przekonaniu o wartości dobra prawnego.

prawo karne łask

Tak więc kara winna być stosowna do wyrządzonej szkody i nie powinna zejść poniżej poziomu społecznej tolerancji, tj. do takiego pułapu, kiedy ofiara czuje się zlekceważona, a obywatelom nasuwa się myśl, że dobro nie jest w dostateczny sposób chronione. Zdarza się, że wyznaczenie kary, w odczuciu ofiary nie jest równoznaczne z wymierzeniem sprawiedliwości, tzn. jest nieadekwatne do poczucia krzywdy osobistej. Często również w opiniach przeciętnych obywateli wyroki, które oferuje sąd są nieprzystające do wagi uchybień. Opinia publiczna jest zwykle sędzią surowym, wydającym wielokrotnie wyroki przed orzeczeniem prawomocnego organu.

Podstawą uznania oskarżonego za winnego jest orzeczenie bezstronnego, niezawisłego i niezależnego sądu, wydane na podstawie rzetelnie przeprowadzonego śledztwa. Dopóki więc wina, w toku postępowania nie zostanie udowodniona i przypieczętowana wyrokiem sądu obowiązuje zasada domniemania niewinności. Wykorzystywanie wstępnych ustaleń w celu piętnowania podejrzanego prowadzi do naruszenia owej zasady, jak również do łamania praw człowieka i zasad państwa prawa.

W funkcjonowaniu każdego organu ścigania i każdego sądu, w nawet najlepiej zorganizowanym państwie prawa możliwe są pomyłki, niektóre z nich niosą ze sobą daleko idące konsekwencje, skutkujące ostatecznie niewłaściwym i krzywdzącym dla oskarżonego rozstrzygnięciem sprawy. Przyczyny, które mogą doprowadzić do niesłusznego skazania, często tkwią w pierwszym etapie postępowania, są następstwem zaniedbań i błędów popełnionych na samym początku śledztwa, ciążą na procesie, aż do jego końca. Obrona jest zatem dużo skuteczniejsza, jeżeli zostanie ustanowiona już na samym wstępie, przed sądowym rozpoznaniem sprawy. 

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje zarówno obronę oskarżonych jak i pełnomocnictwo dla pokrzywdzonych. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, tj. od chwili zatrzymania, poprzez postępowanie sądowe, zarówno w I jaki i II instancji, a także po uprawomocnieniu się wyroku, w postępowaniu wykonawczym.

Prawo karne – Zakres naszych usług obejmuje : 

 • obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • przygotowywanie wszelkich pism dotyczących postępowania karnego (apelacji, kasacji)
 • reprezentację interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • doradztwo prawne z zakresu prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego
 • pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego 
 • rozłożenie grzywny na raty
 • umorzenie grzywny / umorzenie grzywny i kosztów sądowych
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności
 • udział w postępowaniu adhezyjnym

Pozostałe specjalizacje:

Zapraszamy do kontaktu

Twój problem jest naszym problemem